W 1786 roku został wzniesiony przez kupców greckich kościół greckokatolicki dla społeczności prawosławnej w Lublinie. Potrzeba wybudowania nowej świątyni związana była z przekazaniem unitom cerkwi prawosławnej na ulicy Ruskiej. Lubelska parafia prawosławna podlegała pod zwierzchnictwo Patriarchy Konstantynopola jednak jej mała społeczność nie była w stanie wspierać nowej świątyni finansowo w konsekwencji zaczęła ona popadać w ruinę.

Od 1873 roku w cerkwi nie odbywały się nabożeństwa a pod koniec XIX wieku świątynia została przejęta przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną podlegającą pod Patriarchę Moskiewskiego. W 1922 świątynia przeszła radykalną przebudowę wnętrza związaną z usunięciem ikonostasu w związku z przekształceniem świątyni na Rzymskokatolicką, która została poświęcona pod wezwaniem św. Józefata. Po II wojnie światowej część budynków zespołu kościoła została przekształcona w siedzibę organizacji charytatywnej Caritas. Obecnie znajduję się tutaj Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta. Kościół św. Józefata to przykład budowli kościoła halowego, bez wyodrębnionego chóru co stanowi wyjątek w architekturze sakralnej Lublina. Wystrój kościoła jest współczesny.