VI-VII w. Początki trwałego osadnictwa

XIII w. Wzniesienie pierwszej murowanej budowli w Lublinie tj. wieży obronnej, zwanej "donżonem", na wzgórzu zamkowym. Do Lublina przybywa zakon dominikanów. Powstaje drewniane oratorium relikwii Krzyża Świętego na Starym Mieście, a w połowie XIV w. murowany kościół i klasztor - zachowane do dzisiaj.

1282 r. Ufundowanie gotyckiego kościoła pw. św. Michała na wzgórzu staromiejskim, przez księcia sandomierskiego Leszka Czarnego, jako votum za zwycięstwo nad Jaćwingami. Świątynia została rozebrana w połowie XIX w.

15.VIII. 1317 r. Książę Władysław Łokietek wydał przywilej, na mocy którego Lublin uzyskał prawo miejskie oparte na prawie magdeburskim. Herbem Lublina został wizerunek kozła wspinającego się na winną latorośl - obowiązujący do dzisiaj.

1342-1370 r. Król Kazimierz Wielki otacza miasto murami obronnymi z dwiema głównymi bramami (Krakowską i Grodzką), furtami i basztami, a także buduje murowany zamek wraz z kaplicą Świętej Trójcy.

1412-1426 r. Budowa kościoła i klasztoru św. Brygidy jako votum Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem.

1418 r. Powstają rusko-bizantyńskie freski w Kaplicy Trójcy Świętej, których fundatorem był król Władysław Jagiełło. Prace nadzorował mistrz Andrzej.

II poł. XV w. Pierwsze wzmianki o obecności Żydów w Lublinie. Głównym centrum osadniczym były tereny wokół zamku oraz część Starego Miasta.

1474 r. Król Kazimierz Jagiellończyk ustanawia Lublin stolicą nowo powstałego województwa lubelskiego.

ok. 1560 r. Rozwój masowego ruchu różnowierczego. Lublin stał się jednym z głównych ośrodków ruchu ariańskiego w ówczesnej Polsce.

1569 r. Zawarcie unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską, która powołała do życia Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Wydarzenie to przedstawił Jan Matejko na obrazie "Unia Lubelska", znajdującym się obecnie na zamku w Lublinie.

1575 r. Wielki pożar Lublina, który niemal całkowicie  zniszczył miasto. Odbudowa nadała miastu wygląd renesansowy.

1578 r.  Król Stefan Batory powołał do życia Trybunał Koronny w Lublinie, z siedzibą w „Starym Ratuszu”. Była to najwyższa instancja sądowa dla obszaru Małopolski.

1655-57 r. "Potop szwedzki", czyli okupacja Lublina i Rzeczpospolitej przez Szwedów pod wodzą Karola Gustawa. Miasto doznaje ogromnych zniszczeń.

1795-1809 r. Lublin znalazł się pod zaborem austriackim.

1815 r. W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego miasto znalazło się w granicach Królestwa Polskiego, podporządkowanego carskiej Rosji.

1877 r. Otwarcie linii kolejowej łączącej Lublin z Warszawą i Kowlem, co miało duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta.

1914 r. Otwarcie Muzeum Lubelskiego

1918 r. W nocy z 7 na 8 listopada powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Przez kilka dni - aż do utworzenia Rządu Polskiego w Warszawie - Lublin był stolicą kraju.

1918 r. Powstanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego absolwentem był m.in. Prymas Tysiąclecia - Stefan Wyszyński, a wykładowcą Karol Wojtyła - późniejszy Papież Jan Paweł II.

1930 r. Otwarcie żydowskiej Uczelni Mędrców Lublina (Jeszywas Chachmej Lublin).

1939 r. 9 września miasto zostało zbombardowane przez lotnictwo hitlerowskie. Podczas nalotu zginął Józef Czechowicz - wybitny polski poeta pochodzący z Lublina.

1939 r. 17 września wojska niemieckie zajęły miasto. Rozpoczął się kilkuletni okres terroru, upadku życia kulturalnego i gospodarczego. Wielu lublinian straciło życie.

1941 r. Powstaje niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku - miejsce kaźni tysięcy więźniów z 26 krajów europejskich, głównie Polaków, Rosjan i Żydów.

1944 r. 22 lipca wycofujące się z miasta wojska niemieckie rozstrzelały na zamku około 200 więźniów. Dwa dni później Lublin został opanowany przez wojska radzieckie. Miasto przez
164 dni pełniło rolę tymczasowej stolicy kraju.

1944 r. Powołanie do życia Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

1980 r. W lipcu w pobliskim Świdniku, a następnie w Lublinie wybuchły strajki robotnicze, które były zapowiedzią przemian społeczno-politycznych w całej Polsce.

1987 r. Podczas papieskiej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II odwiedził Lublin, składając wizytę w byłym obozie koncentracyjnym na Majdanku i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na polach dzielnicy Czuby Ojciec Święty odprawił Mszę Świętą z udziałem setek tysięcy wiernych.